Praca: czas dokładnie rozliczony

Koszty wynagrodzeń są jednymi z ważniejszych pozycji w budżecie każdej firmy, a optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich może zdecydować o pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Dokładna ewidencja i kontrola czasu pracy to nie tylko prawny obowiązek pracodawców, ale również baza do optymalizacji kosztowej i planowania pracy. To ważny element controllingu personalnego.

Ewidencja musi być

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy narzuca Kodeks pracy. W Art. 149. § 1., mówi, że „Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.” Prawo nie określa oczywiście sposobu, w jaki ewidencja ma być prowadzona, czyli może to być na przykład zwykła lista, ale obowiązek jej prowadzenia jest wyraźny.

Godziny etatowe i nadliczbowe

Po co ewidencja? Oczywiście pierwszym, najważniejszym celem prowadzenia ewidencji jest rejestrowanie czasu pracy, niezbędne do obliczenia wynagrodzenia, dodatków czy premii. Według ewidencji czasu pracy rozliczane są godziny etatowe, nadliczbowe, delegacje. Dane te są również elementem zarządzania firmą w procedurach zarządzania pracownikami. Controlling personalny pozwala bowiem na ocenę wykorzystania zasobów ludzkich przedsiębiorstwa, efektywności pracowników, a także kosztów związanych z zatrudnieniem.

Czas starannie zagospodarowany

Rejestrowanie czasu pracy, w połączeniu z innymi danymi (np. produkcyjnymi) pozwala managerom firmy na oszacowanie różnych parametrów przedsiębiorstwa. Umożliwia staranne zarządzanie kosztami, ale również dokładną analizę pracochłonności poszczególnych procesów w przedsiębiorstwie. Dodatkowo, controlling personalny umożliwia precyzyjne prognozowanie zapotrzebowania na pracowników (a w szczególności roboczogodziny) w przypadku przyszłych zamówień. Narzędzia analityczne, bazujące właśnie na danych pozyskiwanych z rejestrów czasu pracy, umożliwiają oszacowanie czasu przeznaczanego na różne operacje, co znacznie ułatwia planowanie, w tym również planowanie zmian zatrudnienia – na przykład odpowiednio wczesne rozpoczęcie rekrutacji w celu realizacji zamówień.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *