Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Zagospodarowywanie terenów zabudowanych pod przyszłe inwestycje

W przestrzeni miejskiej brakuje już działek budowlanych pod przyszłe inwestycje. Występuje konieczność przygotowanie nowych placów budowy lub zmodyfikowania już istniejących obiektów.

Takie prace wiążą się z występowaniem odpadów i śmieci które należy odpowiednio składować a następnie dostarczyć w wyznaczone miejsce. W ternach zabudowanych wywóz gruzu powinien odbywać się w zaplanowany sposób by uniknąć utrudnień drogowych.

Firmy obsługujące utylizacje takich prac

Przekazanie odpadów budowlanych można dokonać tylko podmiotowi spełniającemu określone warunki. Powinien on mieć odpowiedni zaplecze sprzętowe oraz plac lub maszyny pozwalające na bezpieczną utylizację. Obecnie są dwa modele takiej współpracy. Firma świadcząca takie usługi może wykonywać odbiór gruzu z placu budowy lub na miejscu przerabiać go kruszywo. Ten drugi wariant może być uciążliwy dla otoczenia więc jest rzadziej stosowany w miastach. Zapewniając stałą wywózkę nagromadzonych odpadów budowlanych firma prowadząca rozbiórkę obiektu jest w stanie lepiej wykonywać swoje działania.

Obsługa wywozu innych odpadów z placu budowy

Nie wszystkie materiały pozyskane w trakcie rozbiórki można ponownie użyć lub wykorzystać. W celu ich wstępnej segregacji podmiot odpowiedzialny umieszcza na placu kontenery na odpady. W ten sposób unikniemy zaśmiecania miejsca prac rozbiórkowych a po zapełnieniu pojemnika zostanie on wywieziony na wysypisko śmieci.

Specjalna konstrukcja takich kontenerów ułatwia ich załadunek na samochód z dostosowanym do tego podnośnikiem. W tym przypadku odbioru można dokonać w dowolnej chwili bez konieczności pomocy innych maszyn.

Odzysk poniesionych nakładów dzięki recyklingowi

Mając możliwość stosowania segregacji odpadów na placu rozbiórki można pozyskać środki finansowe ze sprzedaży metalu pozyskanego z konstrukcji budynku lub pochodzącego z wyposażenia obiektu. Dobrze jest nawiązać współpracę z firma prowadzącą skup złomu aby ustalić sposób i formę rozliczeń. W przypadku kiedy złomu jest dużo możliwy jest odbiór odpadów z placu budowy. Ułatwia to planowanie kolejnych operacji jak również nie wymaga poświęcania na to czasu przez inwestora. W ten sposób można częściowo zmniejszyć koszty wykonania prac.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *